Statut Stowarzyszenia
Czysta Polska

Nauczmy Polaków, by nie śmiecić

TEKST JEDNOLITY
STATUTU STOWARZYSZENIA „CZYSTA POLSKA”
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2019 ROKU

STATUT
STOWARZYSZENIA
CZYSTA POLSKA

WERSJA DO POBRANIA

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Stowarzyszenia „Czysta Polska” i w dalszych postanowieniach statutu zwane jest „Stowarzyszeniem”.

§2
1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§3
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie może przystępować do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych.

§4
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na społecznej pracy członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, powoływać pracowników oraz biura.

§5
Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęcią podłużną lub okrągłą wskazującą jej nazwę i siedzibę.

 

Rozdział II
Cele i środki ich realizacji

§6
Celem Stowarzyszenia jest:
1) Podejmowanie, organizowanie oraz wspieranie inicjatyw i działań na rzecz ochrony środowiska.
2) Podejmowanie działań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
3) Prowadzenie edukacji, w tym edukacji ekologicznej wszelkich grup wiekowych, społecznych i zawodowych.
4) Popularyzowanie idei ochrony środowiska naturalnego oraz szeroko rozumianej ekologii.
5) Realizowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.
6) Przeciwdziałanie nielegalnemu przemieszczaniu i składowaniu odpadów.
7) Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami oraz ochroną powierzchni ziemi.
8) Podejmowanie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
9) Działania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu.
10) Wspieranie szeroko rozumianej społecznej aktywności obywateli.
11) Propagowanie i wprowadzanie proekologicznych metod ograniczania ilości zanieczyszczeń i zagospodarowania odpadów.
12) Realizowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i edukacji, w tym edukacji ekologicznej, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

§7
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§8
Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego obejmuje:
1) wspieranie działań służących ochronie środowiska naturalnego;
2) organizowanie wykładów, konferencji, wystaw, koncertów oraz innej działalności służącej popularyzacji ekologii i poszanowania środowiska naturalnego;
3) działania edukacyjne, w tym o charakterze ekologicznym m. in. kampanie społeczne oraz warsztaty ekologiczne;
4) prowadzenie działalności wydawniczej oraz kolportaż publikacji;
5) współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania;
6) rozwój eko-turystyki na terenie objętym działalnością;
7) tworzenie i wdrażanie strategii, programów, planów, projektów w dziedzinie ochrony środowiska;
8) prowadzenie badań, ekspertyz, prognoz w zakresie ochrony przyrody i środowiska;
9) promocję i organizację wolontariatu.

§9
Prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego obejmuje:
1) wspieranie działań służących ochronie środowiska naturalnego;
2) organizowanie wykładów, konferencji, wystaw, koncertów oraz innej działalności służącej popularyzacji ekologii i poszanowania środowiska naturalnego;
3) działania edukacyjne, w tym o charakterze ekologicznym m. in. kampanie społeczne oraz warsztaty ekologiczne;
4) prowadzenie działalności wydawniczej oraz kolportaż publikacji;
5) współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania;
6) rozwój eko-turystyki na terenie objętym działalnością;
7) tworzenie i wdrażanie strategii, programów, planów, projektów w dziedzinie ochrony środowiska;
8) prowadzenie badań, ekspertyz, prognoz w zakresie ochrony przyrody i środowiska;
9) promocję i organizację wolontariatu;
10) propagowanie i wprowadzanie proekologicznych metod ograniczania ilości zanieczyszczeń i zagospodarowania odpadów;
11) realizowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i edukacji, w tym edukacji ekologicznej;
12) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
13) turystyki i krajoznawstwa;
14) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§11
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
1. Zwyczajni:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
2. Wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§12
1. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
1) Zwyczajni:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b) uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach,
c) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d) regularnego opłacania składek.
2) Honorowi:
a) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§13
Ustanie członkostwa następuje w razie:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie do Zarządu;
2) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia wskutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich za okres dłuższy niż 6 miesięcy;
3) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu;
4) postępowania niezgodnego z celami Stowarzyszenia;
5) śmierci członka Stowarzyszenia.

§14
Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§15
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna.
2. Wybór władz odbywa się poprzez głosowanie, w głosowaniu jawnym.
3. Kadencja władz trwa 1 rok.
4. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, o ile statut nie stanowi inaczej.

§16
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) ustalanie głównych kierunków działania na okres kadencji;
b) wybór Prezesa Zarządu;
c) wybór pozostałych członków Zarządu;
d) wybór Komisji Rewizyjnej;
e) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
f) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków;
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
h) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia;
i) dokonywanie zmian w statucie Stowarzyszenia;
j) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§17
1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd co roku.
2. O terminie i czasie oraz porządku Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej 14 dni wcześniej.

§18
1. Walne Zgromadzenie nadzwyczajne zwoływane jest:
a) z inicjatywy Zarządu;
b) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia, w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.
2. Walne Zgromadzenie nadzwyczajne obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§19
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie między obradami Walnego Zgromadzenia i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów;
c) kierowanie działalnością Stowarzyszenia w oparciu o statut i uchwały Walnego Zgromadzenia;
d) sporządzanie rocznych planów pracy i budżetu;
e) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
f) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
g) ustalanie wysokości składek członkowskich;
h) przyjmowanie osób do Stowarzyszenia oraz skreślanie tych osób, które nie wywiązują się z obowiązków członka Stowarzyszenia lub postępują niezgodnie z jego celami.

§20
1. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób, tj. prezesa, jednego i/lub dwóch wiceprezesów oraz jednego i/lub dwóch członków. Jeżeli ktoś z członków Zarządu ustąpi w czasie trwania kadencji Zarząd może dokooptować w to miejsce nowego członka. Tego rodzaju zmiana składu osobowego Zarządu może być dokonana tylko jeden raz w czasie trwania kadencji. Walne Zgromadzenie zwołane po takim uzupełnieniu zatwierdza nowego członka, bądź powołuje na jego miejsce nowego członka Zarządu.
2. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, w którym członek Zarządu pełnił swoją funkcję w ramach kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.

§21
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

§22
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, tj. przewodniczącego i dwóch członków. Jeżeli ktoś z członków Komisji Rewizyjnej ustąpi w czasie trwania kadencji Komisja Rewizyjna może dokooptować w to miejsce nowego członka. Tego rodzaju zmiana składu osobowego Komisji Rewizyjnej może być dokonana tylko jeden raz w czasie trwania kadencji. Walne Zgromadzenie zwołane po takim uzupełnieniu zatwierdza nowego członka, bądź powołuje na jego miejsce nowego członka Komisji Rewizyjnej.
2. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, w którym członek Komisji Rewizyjnej pełnił swoją funkcję w ramach kadencji. Mandat członka Komisji Rewizyjnej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Komisji Rewizyjnej. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Komisji Rewizyjnej.

§23
1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Stowarzyszenia pod względem prawnym i finansowym.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo do wglądu do dokumentów Stowarzyszenia, może żądać wyjaśnień i sprawozdań od Zarządu.

§24
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

 

Rozdział V
Majątek i dochody Stowarzyszenia

§25
Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

§26
1. Majątek ruchomy i nieruchomy może być nabywany przez Zarząd.
2. Na fundusze składają się:
a) składki członkowskie;
b) dotacje, subwencje, darowizny, spadki, zapisy od osób prawnych i osób fizycznych zarówno w postaci rzeczowej jak i finansowej, niezależnie od miejsca siedziby lub obywatelstwa darczyńcy;
c) nawiązki;
d) loterie i sponsoring;
e) dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
f) wpływy i dochody z działalności statutowej oraz działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
g) odsetki bankowe;
h) kredyty i pożyczki.
3. Stowarzyszenie nie jest uprawnione do:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
4. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Zamknięcie rachunkowe powinno być sporządzone przez Zarząd najpóźniej w terminie 3 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego. Księgi i dowody rachunkowo-kasowe powinny być przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§27
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
2. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
3. Zakres działalności gospodarczej Stowarzyszenia obejmuje:
1) drukowanie gazet (PKD 18.11.Z);
2) pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z);
3) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z);
4) introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z);
5) reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
6) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z);
7) zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z);
8) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z);
9) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z);
10) demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z);
11) odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z);
12) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z);
13) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);
14) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z);
15) sprzedaż detaliczna gazet i artkułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z);
16) sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z);
17) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z);
18) sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z);
19) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z);
20) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.89.Z);
21) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
22) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);
23) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
24) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);
25) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z);
26) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C);
27) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z);
28) pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKD 55.30.Z);
29) pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z);
30) ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B);
31) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z);
32) przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z);
33) wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
34) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z);
35) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);
36) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
37) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
38) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
39) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);
40) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z);
41) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z);
42) działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z);
43) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);
44) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
45) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
46) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
47) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
48) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
49) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
50) działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z);
51) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
52) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z);
53) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
54) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
55) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
56) działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z);
57) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
58) badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A);
59) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
60) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);
61) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
62) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);
63) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
64) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A);
65) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);
66) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) (PKD 73.12.C);
67) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);
68) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
69) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
70) działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z);
71) działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z);
72) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
73) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z);
74) wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z);
75) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
76) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A);
77) działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B);
78) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C);
79) pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z);
80) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z);
81) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z);
82) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z);
83) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
84) działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z);
85) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
86) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);
87) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);
88) pozaszkolne formy edukacji sportowej z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z);
89) nauka języków obcych (PKD 85.59.A);
90) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
91) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
92) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z);
93) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z);
94) artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z);
95) działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);
96) działalność bibliotek (PKD 91.01.A);
97) działalność archiwów (PKD 91.01.B);
98) działalność muzeów (PKD 91.02.Z);
99) działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (PKD 91.03.Z);
100) działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKD 91.04.Z);
101) działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z);
102) działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z);
103) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z);
104) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z);
105) działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (PKD 93.21.Z);
106) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z);
107) działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z);
108) działalność organizacji religijnych (PKD 94.91.Z);
109) działalność organizacji politycznych (PKD 94.92.Z);
110) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z).
4. Działalność w zakresie podlegającym koncesjonowaniu podjęta zostanie po uzyskaniu stosownych zezwoleń i koncesji.
5. Stowarzyszenie przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność pożytku publicznego.

 

Rozdział VI
Sposób reprezentacji Stowarzyszenia

§28
1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może upoważnić jedną osobę do reprezentacji, podejmowania decyzji oraz składania ważnych oświadczeń woli.
3. Oświadczenia składane Stowarzyszeniu oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu lub pełnomocnika.

 

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§29
Zmiany statutu uchwala Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§30
Uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek przechodzi na własność instytucji lub organizacji o podobnym profilu działania. O ich wyborze decyduje Walne Zgromadzenie rozwiązujące Stowarzyszenie.

§31
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Scroll to Top